Kultura Ústecký Z domova Zajímavosti Zdravotnictví Zprávy podle krajů

ZAUJALO NÁS: Krajská zdravotní vyhlásila interní grantovou soutěž 

ÚSTECKÝ KRAJ – Generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala na základě předchozího rozhodnutí představenstva společnosti vyhlásil 26. února 2018 páté kolo Grantové soutěže v rámci Interní grantové podpory vědecké, výzkumné a inovační činnosti zaměstnanců Krajské zdravotní, a. s., na léta 2018 až 2020. 

Účelem interní grantové podpory Krajské zdravotní, a. s., je stimulace vědeckých, výzkumných a inovačních aktivit zaměstnanců společnosti dle podmínek vyhlášené grantové soutěže a podporovány jsou zejména projekty vědecké, výzkumné a inovační povahy, svým obsahem zaměřené na problematiku, která je v souladu s vědeckovýzkumným zaměřením pracoviště žadatele respektive Krajské zdravotní, a výsledky projektu přispějí významně k vědeckovýzkumné činnosti společnosti, její prezentaci a k rozvoji zdravotní péče v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s.

„Rozhodnutí vedení Krajské zdravotní o podpoře vědecké a výzkumné činnosti vlastní Interní grantovou podporou považuji za velmi významný a prozíravý krok v historii společnosti. Zařadili jsme se tak mezi nejvýznamnější fakultní nemocnice v naší zemi a dali jsme jasný signál, že si uvědomujeme, že nejlepší investicí pro rozvoj je právě investice do vědy a do vzdělání. Máme řadu vynikajících osobností, odborníků a týmů. A právě vlastní grantová soutěž umožňuje rychlou a pružnou realizaci nových myšlenek a postupů,“ hodnotí dosavadní přínos interní grantové podpory pro rozvoj vědecko-výzkumné činnosti předseda Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s., prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., přednosta Neurochirurgické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, o. z.
„Obecně řečeno, lepší systém než grantová podpora nebyl dosud vymyšlen. Grantem je jasně definován cíl a metoda bádání, rozpočet a ohraničena je přesně doba řešení. Tímto je řešitel doslova tlačen k výsledkům a závěrům. V případě nepřesvědčivých výsledků musí po vyhodnocení podporu vrátit nebo v mírnějším případě nedostane v příštích letech další podporu,“ vysvětluje profesor Sameš.

Dosud byly podpořeny desítky projektů, do kterých se zapojili nejenom začínající i zkušení výzkumníci z nemocnic Krajské zdravotní, ale za partnery svého výzkumu si zvolili renomovaná pracoviště Akademie věd ČR, univerzit a fakultních nemocnic, což významných způsobem přispívá k dalšímu růstu odbornosti personálu Krajské zdravotní, a. s., rozvoji zdravotní péče a vědy v regionu. První kolo Interní grantové podpory Krajské zdravotní bylo vyhlášeno před dvěma lety, 29. března 2016.

Pro interní grantovou podporu již bylo alokováno celkem 15 milionů KČ, přičemž v předchozích dvou grantových kolech to byla částka 6 milionů Kč s maximální výší podpory jednoho projektu 500 000 Kč včetně DPH. Hodnocení prvního grantového kola právě probíhá, druhé až čtvrté grantové kolo podporuje a řeší výzkumné projekty do dubna 2019 respektive září 2019 a března 2020.

Vědecko-výzkumné práce jsou v současné době zaměřovány na vybraná badatelsky a společensky závažná témata zejména z neurochirurgie, plicního lékařství, onkologie, anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, ortopedie, neurologie, vnitřního lékařství, radiologie a dalších oborů.
Stěžejní aktivity se týkají mimo jiné výzkumu cirkulujících nádorových buněk, sledování vzájemného vztahu funkce srdce a ledvin, snížení rizika recidivy mozkové příhody, pooperačních komplikací operace krční páteře, moderní terapie k terapii poškozené chrupavky, spolehlivosti detekci mozkových infarktů, vyšetřování pacientů v septickém šoku, specifických postupů ultrasonografického vyšetření plic, pohrudnice a poplicnice, ultrasonografie a echokardiografie při vyšetření srdce.

„Již nyní mohu konstatovat, že jsme byli velmi příznivě překvapeni jak množstvím projektů, tak jejich kvalitou. Lékaři a specialisté v Krajské zdravotní velmi rychle pochopili záměr a smysl grantové agentury. Kreativita a solidní kvalita projektů jsou důkazem vysokého potenciálu odborníků našich nemocnic.  Předložené grantové projekty v souladu s pravidly interní grantové podpory byly předloženy z chirurgických, interních i komplementárních oborů. Všechny projekty mají konkrétní klinický záměr. Výsledky publikované v recenzovaných časopisech zkvalitní a zefektivní  diagnostiku a terapii našich pacientů,“ je přesvědčen předseda Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s., profesor Sameš.

Alokace výzvy pro páté kolo Grantové soutěže v rámci Interní grantové podpory vědecké, výzkumné a inovační činnosti zaměstnanců Krajské zdravotní, a. s., na léta 2018 až 2020 je maximálně 3 miliony Kč v závislosti na kvalitě předložených projektů. Maximální výše rozpočtu jednoho projektu je 500 000 Kč včetně DPH. Je možné předkládat žádosti na nové i pokračovací projekty. Termín pro podávání projektů a žádostí do grantové soutěže – soutěžní lhůta – je od 27. února 2018 do 26. března 2018. Hodnotící lhůta začíná 27. března 2018 do 26. dubna 2018.
Zahájení řešení podpořených projektů bude možné od 27. dubna 2018, ukončeny by měly být nejpozději do 27. dubna 2020.

Zdroj: Krajská zdravotní

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz