Auto-Moto Cestování Doprava Finance Krimi Moravskoslezský Složky IZS Z domova Zajímavosti Zprávy podle krajů

Policisté v Moravskoslezském kraji se zaměřili na dodržování pravidel silničního provozu na železničních přejezdech

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ – Železniční přejezd je místo, kde se úrovňově kříží pozemní komunikace se železnicí, popřípadě s jinou dráhou ležící na samostatném tělese, a označené příslušnou dopravní značkou. Takto železniční přejezd definuje zákon o provozu na pozemních komunikacích, který současně stanoví pravidla, která musí účastníci silničního provozu dodržovat. Policisté se dnes na kontrolu dodržování těchto pravidel zaměřili.

Nerespektování pravidel při jízdě (popřípadě chůzi) před a přes železniční přejezdy totiž může mít i fatální následky. Z našeho regionu lze vzpomenout například přejezd ve Studénce, na kterém se v roce 2015 staly dvě události, kdy při jedné z nich (srážka vlaku s vozidlem) zemřelo několik cestujících z vlaku. Loni v únoru pak vjela žena na železniční přejezd v Ostravě – Třebovicích i přes červená světla signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení. Došlo ke střetu s vlakem, při kterém zemřela řidička a spolucestující byla zraněna těžce.

Akce „Přejezdy“

Aktuální kontrolní akce s názvem „Přejezdy“ dnes proběhla (popřípadě ještě probíhá) na třech místech v rámci Moravskoslezského kraje. Policisté vytipovali tři železniční přejezdy, konkrétně v Děhylově, Polance nad Odrou a ve Studénce. Kontrolovali především jízdu přes přejezd v době, kdy je dávána výstraha červenými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení nebo když se sklápějí či zdvihají závory nebo jsou sklopeny. Policisté se zaměřili dále na rychlost vozidel přejíždějících přejezdy, ale i dodržování všech ostatních pravidel silničního provozu (technický stav vozidel, jízdu pod vlivem alkoholických nápojů, používání bezpečnostních pásů či zákaz, aby řidiči drželi při jízdě v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení).

Akce, kterou realizují policisté v podstatě každý měsíc, byla pod taktovkou oddělení hlavního nádraží Ostrava. Právě policistům tohoto oddělení je svěřena mimo jiného oblast železnice, respektive jednání v souvislosti s železniční dopravou, včetně preventivní činnosti. S ohledem na „dopravní tématiku“ se jí účastní také policisté služby dopravní policie.

V dané souvislosti lze určitě připomenout obdobnou akci, kterou moravskoslezští policisté realizovali – jednalo se zejména o kontrolu přecházení přes kolejiště, přičemž i tyto akce jsou pravidelné ( http://www.policie.cz/clanek/krajske-reditelstvi-severomoravskeho-kraje-zpravodajstvi-kontrola-na-zeleznici.aspx ).

Statistika

 • Výsledky akcí: Nejednalo se v žádném případě o akci ojedinělou. V roce 2018 jich moravskoslezští policisté uspořádali 11. Po sečtení výsledků zjistíme, že pro porušení zákona udělili v příkazním řízení 122 pokut v celkové hodnotě přesahující 40 000 korun, 12 zjištěných přestupků oznámili příslušnému správnímu orgánu (jednalo se o 11 jízd přes přejezd tzv. na červenou a 1 řidič při jízdě držel v ruce telefonní přístroj). V letošním roce udělili policisté při dvou realizovaných akcích celkově 52 pokut v příkazním řízení (v celkové výši 27 000).
 • Dopolední akce na přejezdu v Polance nad Odrou: Policisté udělili na místě v příkazním řízení 4 pokuty za držení hovorového zařízení řidičem při jízdě a 3 pokuty za porušení ustanovení zákona týkající se osvětlení vozidel.
 • Přestupky na přejezdech: Pro dokreslení uvádím, že policisté v regionu zjistili v roce 2018 celkově 526 přestupků vzhledem k železničním přejezdům.
 • Dopravní nehody na přejezdech, srážky s vlakem: V roce 2018 zaznamenali moravskoslezští policisté 16 nehod na nezabezpečených přejezdech a 15 nehod na přejezdech zabezpečených. Srážek s vlakem bylo 11 (zemřela při nich 1 osoba). V lednu a únoru letošního roku se stalo na železničních přejezdech celkem 7 nehod. Srážku s vlakem jsme zaznamenali ve 2 případech.

Zákon praví…

Zákon o provozu na pozemních komunikacích stanoví v § 28 a § 29 základní pravidla vzhledem k železničnímu přejezdu:

 • Bezpečné přejetí přejezdu: Před železničním přejezdem si musí řidič počínat zvlášť opatrně, zejména se přesvědčit, zda může železniční přejezd bezpečně přejet.
 • Řazení vozidel: Vozidla se před železničním přejezdem řadí za sebou v pořadí, ve kterém přijela. Nejde-li o souběžnou jízdu nebo o jízdu podle § 12 odst.2, smějí vozidla přejíždět přes železniční přejezd jen v jednom jízdním proudu.
 • Rychlost: Ve vzdálenosti 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění smí řidič jet rychlostí nejvýše 30 km/hod. Svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, smí 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění jet rychlostí nejvýše 50 km/hod. Při přejíždění železničního přejezdu nesmí řidič zbytečně prodlužovat dobu jeho přejíždění.
 • Porucha vozidla: Dojde-li k zastavení vozidla na železničním přejezdu, musí jeho řidič odstranit vozidlo mimo železniční trať a nemůže-li tak učinit, musí neprodleně učinit vše, aby řidiči kolejových vozidel byli před nebezpečím včas varováni.
 • Rozhledové poměry: Před železničním přejezdem, u kterého je umístěna dopravní značka „Stůj, dej přednost v jízdě!“, musí řidič zastavit vozidlo na takovém místě, odkud má náležitý rozhled na trať.

A zákon stanoví, také: Kdy nesmí řidič vjíždět na železniční přejezd:

 1. je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení,
 2. je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení,
 3. sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory,
 4. je-li již vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo nebo je-li slyšet jeho houkání nebo pískání; toto neplatí, svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení,
 5. dává-li znamení k zastavení vozidla zaměstnanec dráhy kroužením červeným nebo žlutým praporkem a za snížené viditelnosti kroužením červeným světlem,
 6. nedovoluje-li situace za železničním přejezdem jeho bezpečné přejetí a pokračování v jízdě.

V případech uvedených pod písm. a), b) a c) smí řidič vjíždět na železniční přejezd pouze tehdy, jestliže před železničním přejezdem dostal od pověřeného zaměstnance provozovatele dráhy) k jízdě přes železniční přejezd ústní souhlas. V tomto případě je řidič povinen řídit se při jízdě přes železniční přejezd pokyny pověřeného zaměstnance provozovatele dráhy. Pověřený zaměstnanec provozovatele dráhy je povinen se na požádání řidiče prokázat platným pověřením provozovatele dráhy.

Couvání, otáčení, předjíždění, osvětlení vozidla: Zákon dále stanoví, že řidič nesmí na železniční přejezdu nebo v jeho těsné blízkosti couvat, otáčet se a předjíždět. Nesmí zastavit a stát na železničním přejezdu a ve vzdálenosti kratší než 15 m před ním a za ním. Dále řidič nesmí užít dálková světla, je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena nebo mohl-li by být oslněn strojvedoucí vlaku či řidič jiného drážního vozidla. Při zastavení vozidla před železničním přejezdem nesmí řidič užít ani potkávací světla, pokud by jimi mohl oslnit řidiče vozidla v protisměru.

Výše uvedené platí pro cyklisty (obecná pravidla). Co se týká chodců, zákon stanoví:

 • Před železničním přejezdem si musí chodec počínat zvlášť opatrně, zejména se musí přesvědčit, zda může železniční přejezd bezpečně přejít.
 • Chodec nesmí vstoupit na železniční přejezd v případech a) až e), které jsou uvedeny viz výše v odstavci Kdy nesmí řidič vjíždět na železniční přejezd. V případech uvedených pod písmeny a), b) a c) smí chodec přejít přes železniční přejezd pouze tehdy, jestliže před železničním přejezdem dostal od pověřeného zaměstnance provozovatele dráhy ústní souhlas. V tomto případě je chodec povinen řídit se při přecházení železničního přejezdu pokyny pověřeného zaměstnance provozovatele dráhy. Pověřený zaměstnanec provozovatele dráhy je povinen se na požádání chodce prokázat platným pověřením provozovatele dráhy.

Sankce

Přestupky řidičů motorových vozidel definované v odstavci Kdy nesmí řidič vjíždět na železniční přejezd nejsou policisté oprávněni řešit na místě, ale oznamují správním orgánům. Ostatní přestupky řidičů mohou policisté řešit v příkazním řízení na místě, výše pokut se pohybuje od jednoho až po několik tisíc korun, a to dle spáchaného jednání. V zákonem stanovených případech je jednání řidičů řešeno i v trestním řízení.

Autor: por. Mgr. Soňa Štětínská

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz

Napsat komentář