Ústecký Z domova Zajímavosti Zdravotnictví Zprávy podle krajů

O ČEM SE MLUVÍ: Vyjádření ke kauze ústeckého podnikatele Tomáše Horáčka a První chráněné dílny

ÚSTECKÝ KRAJ – Společnost První chráněná dílna s.r.o., kterou vlastní podnikatel Tomáš Horáček, obviněný v souvislosti s údajnými manipulacemi zakázek v některých pražských nemocnicích, získala dle vyjádření médií za poslední dva roky na státních zakázkách 650 milionů korun.

Ve vztahu ke Krajské zdravotní, a.s., bylo dne 3. 7. 2018 v médiích uvedeno, že na serveru Hlídačstátu.cz je zveřejněno 55 smluv za 11,52 mil. Kč, kdy se tyto týkají odvozu a odstranění odpadu a jsou v hodnotě od 100 do 350 tisíc korun vyjma jedné smlouvy za 2,47 mil. Kč.

K výše uvedenému se Krajská zdravotní vyjadřuje následovně:

Krajská zdravotní se účasti První chráněné dílny na jejích veřejných zakázkách v době, kdy platilo zákonné zvýhodnění uchazečů zaměstnávajících zdravotně postižené, účinně bránila. Krajská zdravotní tak předcházela nebezpečí nekvalitního plnění veřejných zakázek osobou, která zaměstnávání hendikepovaných lidí používala jen jako zástěrku pro veřejné soutěže. Práce těchto lidí se totiž nijak na veřejných zakázkách neprojevovala a zadavatelům mohla následně působit obtíže se zajištěním kvalitního plnění, za které byla navíc uhrazena vyšší cena. Obrana Krajské zdravotní spočívala zejména ve volbě přísnějšího režimu veřejné zakázky. Zakázky byly vyhlašovány jako nadlimitní veřejné zakázky. U nadlimitních veřejných zakázek nebyla zákonem určena povinnost pro zadavatele uplatnit 15% zvýhodnění při hodnocení nabídek.

Přes silnou snahu První chráněné dílny prosadit se v Krajské zdravotní uspěla pouze v jedné veřejné zakázce z roku 2014 z celkových 11 veřejných zakázek vyhlašovaných za starého zákona o veřejných zakázkách. Jednalo se o dodávku 85 ks pacientských lůžek MOVITA včetně příslušenství (antidekubitní matrace, stolky, stojany na infuze,..)za cenu 2 460 529 bez DPH.

Druhou veřejnou zakázkou je v médiích uvedená veřejná zakázka z roku 2018 na dodávku baretů s gumičkou, jednalo se o jednu z částí veřejné zakázky na dodávky zdravotnického materiálu a ochranných pomůcek. Celková hodnota veřejné zakázky je 2.044.520,- Kč bez DPH (2,47 mil. Kč s DPH). Za platnosti nového zákona o zadávání veřejných zakázek První chráněná dílna uspěla pouze v jedné z jejích šesti účastí. Sedmou účastí byla účast ve veřejné zakázce na odvoz a likvidaci odpadu. Do jedné zakázky se přihlásila ve sdružení se společností PURUM s.r.o.

V médiích 54 zmíněných smluv se týká odvozu a likvidace odpadů pro pět nemocnic na základě měsíčního plnění za každou nemocnici zvlášť, kdy První chráněná dílna nabídla v následně zrušené veřejné zakázce na tyto služby nejnižší nabídkovou cenu. Z důvodu povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře zajišťovala První chráněná dílna odvoz a likvidaci odpadů za nejnižší nabídnutou cenu do řádného ukončení veřejné zakázky na likvidaci odpadů. Tuto činnost prováděla pro Krajskou zdravotní prostřednictvím svého poddodavatele firmy PURUM s.r.o., do konce května 2018, kdy byla spolupráce ze strany Krajské zdravotní jednostranně ukončena. K okamžitému ukončení závazkových vztahů došlo po alarmujícím zjištění, o kterých byla Krajská zdravotní informována Českou inspekcí životního prostředí.

Odpad představuje vysoké riziko poškození veřejného zdraví i životního prostředí. Dle zákona o odpadech platí, že každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí.

Kontrolou České inspekce životního prostředí bylo zjištěno, že zástupce společnosti PURUM pozměňoval ohlašovací listy a vytvářel falzifikáty. Dalšími šetřeními bylo zjištěno, že příjemcem odpadů není společnost PURUM s.r.o., UVR Hard, jak je uvedeno v ohlašovacích listech, ale mobilní zařízení společnosti PURUM s.r.o., které není oprávněno přijímat odpady určitých kategorií.

Krajská zdravotní byla uvedena společností PURUM v omyl, že jsou nebezpečné odpady odváženy do místa, kam ve skutečnosti vůbec nebyly odvezeny. Lze se tak obávat, že nebezpečné odpady končily bez úpravy na skládce komunálního odpadu.

Z výše uvedených důvodů byla spolupráce se společností První chráněná dílna s.r.o. včetně jejich poddodavatelské firmy okamžitě ukončena. Je snahou Krajské zdravotní, a.s., zajišťovat odvoz a likvidaci nebezpečného odpadu vlastními silami. Tomuto rozhodnutí však brání napadání veřejné zakázky, předmětem které je výběr spalovny, právě společností PURUM s.r.o., která se do této veřejné zakázky přihlásila ve sdružení s První chráněnou dílnou s.r.o. Sdružení se snaží využitím všemožných prostředků o změnu zadávacích podmínek k získání této veřejné zakázky. Krajská zdravotní však na manipulativní snahu sdružení v žádném případě nepřistupuje. I přes uvedené obtíže je Krajská zdravotní připravena v blízké budoucnosti zajišťovat odvoz a likvidaci nebezpečného odpadu vlastními silami, již proto, aby měla co nejvyšší kontrolu nad tím, co se s jejím odpadem děje, aby tento nebyl posléze zdrojem rizika pro veřejné zdraví a životní prostředí.

Zdroj: Krajská zdravotní

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz

2 Replies to “O ČEM SE MLUVÍ: Vyjádření ke kauze ústeckého podnikatele Tomáše Horáčka a První chráněné dílny

Napsat komentář