HZS Krimi Kultura Olomoucký Policie Pomáháme Sbor dobrovolných hasičů Složky IZS Technika Z domova Zajímavosti Zprávy podle krajů

ZAUJALO NÁS: Hasiči Olomouckého kraje nově povedou evidenci osob se specifickými potřebami. Registr usnadní jejich záchranu

OLOMOUCKÝ KRAJ – Osoby, které používají zvláštní způsob tísňového volání nebo při jejichž záchraně je nutno uplatnit zvláštní pravidla a postupy, mají nově možnost požádat Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje o zařazení na seznam osob vedený u operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. 

Údaje vedené v seznamu osob slouží zejména operačnímu a informačnímu středisku Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, jednotkám požární ochrany a zdravotnické záchranné službě při příjmu tísňového volání, při provádění záchranných a likvidačních prací nebo při plnění úkolů ochrany obyvatelstva, mezi něž patří mj. organizování evakuace obyvatelstva např. při požáru domu, za povodně nebo při dlouhodobém výpadku v dodávkách elektrické energie. V takovýchto případech umožní tento seznam osob operátorům tísňové linky prioritně kontaktovat takto vedené osoby a zjistit jejich aktuální stav a potřeby., a tím usnadnit jejich evakuaci či záchranu.

Kdo je osobou, která může používat zvláštní způsob tísňového volání nebo při jejíž záchraně může být nutno uplatnit zvláštní pravidla a postupy?

Právo požádat o zařazení na seznam osob mají všechny osoby s zdravotním handicapem, přičemž se jedná zejména o:

 • osoby se sluchovým postižením,
 • osoby se závažnou poruchou řeči,
 • osoby nevidomé,
 • osoby v domácí péči, jejichž životní funkce jsou závislé na elektrickém zdravotnickém přístroji (př. elektrický plicní ventilátor, kyslíkový elektrická zdravotnická odsávačka, domácí hemodialýza, mechanická srdeční podpora atd.),
 • osoby se závažným omezením schopnosti pohybu (kvadruplegici, paraplegici).

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje si vyhrazuje právo odmítnout zařadit žadatele na seznam osob při nesplnění podmínek pro jejich zařazení.

Kdo bude využívat údaje vedené v seznamu osob?

 • Operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.
 • Operační středisko zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje.

K čemu seznam osob slouží?

 • Při příjmu tísňového volání od evidované osoby se operátorovi tísňové linky automaticky zobrazí specifické potřeby pro komunikaci s danou osobou, např. osoby se sluchovým postižením nebo se závažnou poruchou řeči umožní operátorovi komunikovat prostřednictvím SMS zpráv.
 • Při řešení mimořádných událostí, například požár domu, povodně, dlouhodobý výpadek elektrické energie aj., mohou operátoři tísňové linky proaktivně kontaktovat osoby vedené v seznamu osob a zjistit jejich aktuální stav a potřeby, reagovat na ně a případně proaktivně vyslat síly a prostředky určené pro zajištění včasné pomoci osobám vedeným na seznamu.

K čemu seznam osob neslouží?

 • K řešení servisních požadavků a poruch na elektrických zdravotnických přístrojích.
 • K varování a informování obyvatelstva.

Kdo a jakým způsobem může požádat o zařazení a vyřazení na seznam osob?

 • O zařazení do seznamu osob může požádat osoba se zdravotním postižením nebo její zákonný zástupce. Hasičský záchranný sbor zařadí osobu se zdravotním postižením do seznamu osob na základě žádosti a ze seznamu osob ji na její žádost nebo žádost jejího zákonného zástupce bez zbytečného odkladu vyřadí.

Více informací, formuláře a postup, jak požádat o zařazení na seznam, najdete zde.

 

Autor: Lucie Balážová

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz